Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 30.06.2017 – Tập đoàn Hòa Phát