Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát