Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2016 – Tập đoàn Hòa Phát