Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016 – Tập đoàn Hòa Phát