Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát