Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát