Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát