Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát