Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát