Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát