Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2010 – Tập đoàn Hòa Phát