Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát