Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2009 – Tập đoàn Hòa Phát