Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2016 – Tập đoàn Hòa Phát