Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát