Báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn – Tập đoàn Hòa Phát