Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát