Năm 2012, Hòa Phát được lựa chọn là Thương hiệu Quốc gia lần đầu tiên đúng dịp 20 năm phát triển – Tập đoàn Hòa Phát